Artikkelit

Mitä on tiedolla johtaminen?

by | heinä 10, 2024

Tiedolla johtaminen on termi, joka on noussut keskiöön organisaatioiden pyrkiessä tehostamaan
toimintaansa, tekemään parempia päätöksiä ja pysymään kilpailukykyisinä jatkuvasti muuttuvassa
liiketoimintaympäristössä. Mutta mitä tiedolla johtaminen oikeastaan tarkoittaa, ja miksi se on niin
tärkeää?

Tiedolla johtamisen määritelmä

Tiedolla johtaminen (Data-Driven Management) viittaa prosesseihin ja strategioihin, joissa päätöksiä
tehdään perustuen huolelliseen tietoon ja analyyseihin. Tiedolla johtaminen kattaa laajan kirjon toimintoja
tiedon keräämisestä ja tallentamisesta sen analysointiin ja soveltamiseen liiketoiminnan eri osa-alueilla.
Tiedolla johtamisen avulla organisaatiot voivat tehdä parempia päätöksiä, minimoida riskejä ja luoda
kestävämpää liiketoimintaa.

Miksi tiedolla johtaminen on tärkeää?

  • Parempi päätöksenteko: Tieto mahdollistaa objektiivisemman ja perustellumman päätöksenteon. Tämä vähentää virheiden määrää ja parantaa toimintojen tehokkuutta.
  • Tehostunut toiminta: Kun organisaatio ymmärtää paremmin toimintaympäristönsä ja omat prosessinsa, se voi optimoida toimintaansa ja vähentää resurssien hukkaa.
  • Kilpailuedun saavuttaminen: Tietoon perustuva päätöksenteko voi auttaa organisaatiota tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja reagoimaan nopeammin markkinamuutoksiin.
  • Riskien hallinta: Tiedon avulla voidaan paremmin ennakoida riskejä ja suunnitella toimenpiteitä niiden minimoimiseksi.

Tiedolla johtamisen prosessi voidaan jakaa useisiin välivaiheisiin, joiden lähtökohtana on mallinnus eli
ongelman tai tiedolla johtamisen tavoitteen määrittely sekä siihen tarvittavan tiedon kartoittaminen.

Tiedon kerääminen:

Varsinainen tiedolla johtaminen alkaa tiedon keräämisestä. Organisaatiot keräävät
monipuolista tietoa eri lähteistä, kuten asiakkaista, markkinoista, toiminnasta ja kilpailijoista. Kunnissa ja
muissa isoissa organisaatioissa myös sisäiset asiat, kuten talous, henkilöstö ja toimintaympäristö vaativat
monipuolista tiedolla johtamista ja tiedon analysointia. Tämä tieto muodostaa perustan päätöksenteolle.
Tieto on kuitenkin usein palasteltuna useassa eri lähteessä, kuten tietovarastoissa ja erilaisissa
järjestelmissä, ja tallennettu haastavasti raportoitavaan muotoon. Data tulee siis valmistella helpommin
analysoitavaan muotoon. Siinä keskeiseen rooliin nousevat järjestelmät, jotka muotoilevat tiedon
päätöksen tekoa tukevaan muotoon.

Tiedon analysointi:

Pelkkä tieto ei vielä riitä – se täytyy jalostaa hyödylliseksi tiedoksi. Eri
analyysimenetelmillä, kuten tilastollisilla analyyseilla ja koneoppimisen algoritmeilla, tieto muutetaan
käyttökelpoisiksi oivalluksiksi. Analytiikka ja datatiede ovat keskeisiä työkaluja tiedon syvälliseen
ymmärtämiseen. Organisaatiot käyttävät erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten koneoppimista,
tilastollisia analyysejä ja ennustemalleja, tiedon jalostamiseen.

Tiedon visualisointi:

Tiedon visualisointi on olennainen vaihe tiedolla johtamisen prosessissa, jolla
tarkoitetaan tiedon esittämistä visuaalisessa muodossa, kuten kaavioina, graafeina, diagrammeina ja
karttoina. Sen tavoitteena on helpottaa tiedon tulkintaa ja havaintojen tekemistä, joiden pohjalta voidaan
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Visualisointi tekee abstraktista datasta konkreettista ja auttaa
ymmärtämään monimutkaisia suhteita ja trendejä.
Tiedon visualisointiin käytetään usein erilaisia tiedolla johtamisen työkaluja, jotka yhdistävät organisaation
eri tietolähteiden tiedon visuaaliseksi raportointikokonaisuudeksi. Tällaisesta raportointiratkaisusta
esimerkki on Opiferus Johdon Työpöytä, joka paketoi organisaation erilaiset tietodatat visuaaliseen ja
helposti ymmärrettävään muotoon. Yli tuhannesta erilaisesta graafisesta mittarista ja kuvaajasta voi valita
omalle organisaatiolleen hyödyllisimmät. Sama tieto on esitetty usealla eri kuvaajalla, joka maksimoi
laadukkaan datan analysoinnin ja tuen päätöksentekoon.

Tiedon hyödyntäminen:

Varsinaiset johtopäätökset ovat tiedolla johtamisen prosessin loppupään tulos.
Analysoitu tieto mahdollistaa faktoihin perustuvan päätöksenteon ja strategioiden suunnittelun. Prosessin
lopputulemana organisaatiot voivat ennustaa markkinatrendejä, tunnistaa mahdollisia ongelmia ja
optimoida toimintaansa. Päätöksenteko perustuu vahvaan tietopohjaan, mikä vähentää arvailujen ja riskien
määrää.

Lopuksi
Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedolla johtaminen ei ole vain trendi, vaan välttämätön osa
nykyaikaista organisaatiokulttuuria. Sen avulla voidaan parantaa päätöksentekoa, tehostaa toimintaa ja
saavuttaa kilpailuetua. Lisäksi se mahdollistaa organisaatioille kyvyn sopeutua nopeasti muuttuvaan
liiketoimintaympäristöön ja tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tietoon, ei pelkkiin arvauksiin. Vaikka sen
implementointi voi olla haasteellista, sen tuomat hyödyt ovat kiistattomia. Tiedolla johtaminen ei ole
pelkästään teknologiaa, vaan se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka vaatii muutoksia organisaation
kaikilla tasoilla. Oikein toteutettuna tiedolla johtaminen voi muuttaa organisaation toimintatapoja radikaalisti, luoden
perustan kestävälle kasvulle ja innovaatioille. Tiedon aikakaudella menestyvät ne, jotka osaavat hyödyntää
tietoa parhaiten.

Lue myös

Opiferus® Taloushallinto ja pilottihanke

Opiferus® Taloushallinto ja pilottihanke

Täysin kuntien tarpeisiin suunniteltu, kotimaisella koodaustaidolla tehty, modernitaloushallinnon selainpohjainen kokonaisnärjestelmä. Opiferus® Taloushallinto on moderni taloushallinnon ratkaisu, joka tulevaisuudessa tarjoaa kattavan jaintegroidun kokonaisuuden...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen