Kuntien ja kuntayh­ty­mien automaat­ti­nen talous­ra­por­toin­ti tilikau­del­la 2021

17.6.2020

|

Petter Karjaluoto

Koskaan ei ole liian varhaista suunnata katsetta kohti tulevaa.

Nimittäin kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi käynnistyy ensi vuoden vaihteessa. Automaattisessa raportoinnissa eri raportointikokonaisuuksien taloustiedot tulee toimittaa XBRL-muodossa Valtiokonttorille.

Tämän vuoden alussa kunnat ja kuntayhtymät kokeilivat Valtionkonttorin uutta palvelua talousarvio- ja taloussuunnitelmatietojen sähköisessä raportoinnissa. Softwaven toteuttamalla työkalulla useamman kunnan tiedot toimitettiin onnistuneesti ja ensimmäisten joukossa XBRL-muodossa Valtiokonttorille.

Kustan­nus­te­ho­kas­ta rapor­toin­tia moniin eri tarpei­siin

Nyt tarjoamme kustannustehokkaan ratkaisun kunnille ja kuntayhtymille myös muiden raportointikokonaisuuksien raportointiin. Lähtökohtanamme on toiminnanohjaus-/kirjanpitojärjestelmän tuottamat tiedot, joiden tietosisältöä voidaan tarvittaessa muokata helppokäyttöisten työkalujen avulla ennen raporttien lähettämistä.

Ratkaisumme palvelee sekä niitä asiakkaita, joiden kirjanpidosta tiedot eivät ole suoraan saatavilla raportoinnin edellyttämällä tasolla että niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat tietosisällöltään valmiiden tietojen eteenpäin toimittamiseen ainoastaan XBRL-muunnoksen. Lisäksi ratkaisumme sisältää toiminnallisuuden sellaisten raportointikokonaisuuksien raportointiin, joiden edellyttämiä tietoja ei ole tavanomaisesti kerätty toiminnanohjaus-/kirjanpitojärjestelmään.

Tavoitteenamme on helpottaa ensisijaisesti niiden kuntien ja kuntayhtymien tilannetta, joilla automaattisen talousraportoinnin toteuttaminen suoraan toiminnanohjaus-/kirjanpitojärjestelmästä edellyttäisi merkittäviä muutoksia ja panostuksia sekä kirjanpitoprosessiin että järjestelmään.

Sähköisen rapor­toin­nin testaa­mi­nen ennen H‑hetkeä

Ensimmäiset raportointikokonaisuudet on tarkoitus avata testattavaksi Valtiovarainministeriön palvelussa kesän aikana. Ennen varsinaisen raportoinnin käynnistymistä kuntien ja kuntayhtymien tulee testata hyväksytysti sekä lähettämistä että tietosisällön oikeellisuutta.

Tilikau­den 2021 käyttöön­ot­to­jär­jes­tys

Ratkaisussamme raportointikokonaisuuksien käyttöönottojärjestys toteutetaan tilikaudelta 2021 raportoitavien taloustietojen raportointimääräaikojen mukaisesti:

Määräaika Rapor­toin­ti­ko­ko­nai­suus
31.12.2020Tytäryh­tei­söt, osakkuusyh­tei­söt, liike­lai­tok­set ja taseyk­si­köt
15.1.2021Talous­ar­vio ja ‑suunni­tel­ma
30.4.2021Neljän­nes­vuo­si­ra­por­toin­ti Q1
30.4.2021Liike­lai­tok­sen ja vesihuol­lon taseyk­si­kön toteu­ma­ra­por­toin­ti Q1
15.8.2021Tilin­pää­tö­sen­nus­te
15.8.2021Neljän­nes­vuo­si­ra­por­toin­ti Q2
15.8.2021Liike­lai­tok­sen ja vesihuol­lon taseyk­si­kön toteu­ma­ra­por­toin­ti Q2
31.10.2021 Neljän­nes­vuo­si­ra­por­toin­ti Q3
31.10.2021Liike­lai­tok­sen ja vesihuol­lon taseyk­si­kön toteu­ma­ra­por­toin­ti Q3
25.1.2022Tilin­pää­tö­sar­vio
25.1.2022Liike­lai­tok­sen ja vesihuol­lon taseyk­si­kön tilin­pää­tö­sar­vio
15.4.2022Neljän­nes­vuo­si­ra­por­toin­ti Q4
15.4.2022Liike­lai­tok­sen ja vesihuol­lon taseyk­si­kön toteu­ma­ra­por­toin­ti Q4
15.4.2022Tilin­pää­tök­sen rahoi­tus­las­kel­ma
15.4.2022Kunta­kon­ser­nien tilin­pää­tös­ra­por­toin­ti
31.5.2022Tilin­pää­tös­tie­dot palve­lu­luok­ka­koh­tai­ses­ti
31.5.2022Kalen­te­ri­vuot­ta koskevat tilin­pää­tös­tie­to­ja täyden­tä­vät muut talous­tie­dot
31.5.2022Tietoja esiope­tuk­sen, perus­o­pe­tuk­sen, perus­o­pe­tus­lain mukaisen koulu­lais­ten aamu- ja iltapäi­vä­toi­min­nan ja lukio­kou­lu­tuk­sen talou­des­ta ja toimin­nas­ta

Ole yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää aiheesta! Kuulemme mielellään tilanteestanne ja kerromme lisää ratkaisustamme sekä mahdollisuudesta osallistua pilottiryhmäämme.

Petter Karja­luo­to

Julkisen sektorin palvelupäällikkö
petter.karjaluoto@softwave.fi
010 2928 820

Janne Lehtinen

Toimitusjohtaja
janne.lehtinen@softwave.fi
010 2928 827